Skip to main content

Good to know

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1. OPTIMAZING BVBA, met adres te 9000 Gent, Sint-Jansvest 5 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0862.475.203. E-mail: [email protected]. Website: www.optimazing.be.

1.2. Alle door OPTIMAZING afgesloten overeenkomsten en aanvaarde opdrachten zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

De elektronische webwinkel van OPTIMAZING biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen van uit het online assortiment en elke bestelling die de klant online plaatst bij OPTIMAZING. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

1.3. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen OPTIMAZING en de opdrachtgever, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

1.4. Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege OPTIMAZING. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door OPTIMAZING zijn bevestigd.

2.2. De bestellingen gemaakt via de website www.optimazing.be binden de opdrachtgever op dezelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.3. OPTIMAZING beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de opdracht aan OPTIMAZING heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan OPTIMAZING. Degene die een opdracht plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.4. Elke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door OPTIMAZING. In geval van aanvaarding van de annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd onverminderd de mogelijkheid van OPTIMAZING om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.
Deze schadevergoeding bedraagt:
– de helft van het totaalbedrag van de opdracht, indien de annulering gebeurt tot 14 dagen voor de uitvoeringsdatum;
– het volledige totaalbedrag van de opdracht, indien de annulering gebeurt minder dan 14 dagen voor de uitvoeringsdatum.

2.5 Elke wijziging van een bestelling of een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van OPTIMAZING, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

2.6. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. OPTIMAZING besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor OPTIMAZING, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2. De opdrachtgever bezorgt OPTIMAZING in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan OPTIMAZING zijn verstrekt, heeft OPTIMAZING het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.

3.3. Indien er voor de opdrachtgever door OPTIMAZING nieuwsbrieven, blogs en/of sociale mediaberichten worden opgesteld, dan heeft de opdrachtgever het recht om daarbij vragen en opmerkingen te formuleren en dit binnen de daarvoor voorziene periode. Er zijn twee aanpassingen voorzien per opdracht. Na het verloop van de vooropgestelde periode en na de tweede aanpassing beschouwt OPTIMAZING het ontwerp als definitief. Bijkomende aanpassingen en/of toevoegingen worden aangerekend aan het standaarduurtarief van 95,00 EUR/uur. In geval van ingrijpende aanpassingen, behoudt OPTIMAZING zich het recht voor om een nieuwe offerte of prijsopgave op te stellen.

3.4. Indien er voor de opdrachtgever door OPTIMAZING een video dient bewerkt te worden, dan dient slechts één versie van dit videobestand in de vorm van een mp3- of mp4-bestand aangeleverd te worden. Indien de video niet in die vorm wordt aangeleverd, dan behoudt OPTIMAZING zich het recht voor om de kosten die daaruit voortvloeien bijkomende aan te rekenen.

3.5. Indien OPTIMAZING instaat voor de opvolging van de sociale mediakanalen van de opdrachtgever, dan is het de opdrachtgever niet toegelaten om zelf de planning van de te plaatsen berichten te wijzigen.

3.6. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. OPTIMAZING behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.7. OPTIMAZING behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de opdrachtgever in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij OPTIMAZING of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de opdrachtgever,…).

3.8. Indien OPTIMAZING na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering of de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft OPTIMAZING het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de opdrachtgever.

Artikel 4 – Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de in de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door OPTIMAZING. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de toezegging van de offerte of prijsopgave en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Betaling

5.1. De facturen van OPTIMAZING zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.  Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft OPTIMAZING het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van OPTIMAZING, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

5.5. Als de facturen niet op tijd betaald worden, behoudt OPTIMAZING zich het recht voor om, zonder voorafgaande communicatie, startende campagnes uit te stellen en/of lopende campagnes offline te halen.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Indien OPTIMAZING een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, maatregelen van overheidswege, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, storingen in de dienstverlening van internetproviders, enz., heeft OPTIMAZING het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

6.2. Indien OPTIMAZING bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is OPTIMAZING gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Klachten en garantie

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering van de producten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Het in ontvangst nemen van een klacht door OPTIMAZING kan door de opdrachtgever niet beschouwd worden als een teken dat OPTIMAZING de klacht tijdig of terecht acht.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft OPTIMAZING de keuze de gebreken te herstellen conform de offerte/prijsopgave of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe OPTIMAZING op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de offerte/prijsopgave bedragen. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. OPTIMAZING is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. OPTIMAZING kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van OPTIMAZING is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde, excl. BTW voor de betreffende bestelling.

7.5. OPTIMAZING is niet aansprakelijk voor:
– schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, etc.
– schade of moeilijkheden veroorzaakt door computervirussen edm. In geval van beschadiging in de software van de opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van door OPTIMAZING bewerkte bestanden, is OPTIMAZING enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid;
– onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat van de drager en/of de software.
– de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de teksten of het beeldmateriaal van de opdrachtgever.
– schade als gevolg van plagiaat in hoofde van de opdrachtgever, die naar OPTIMAZING teksten of beeldmateriaal doorstuurt die de auteursrechten van derden kunnen schenden, met als doel deze door OPTIMAZING te laten verwerken in de vormgeving.
– schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals toestellen, usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van OPTIMAZING voor de goede uitvoering van opdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever;
– voor het bekomen van het akkoord van de houders van auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingsrechten, merkenrechten, wier werken, afbeeldingen of merken afgebeeld worden.

7.6. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.
Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met OPTIMAZING waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan OPTIMAZING.
OPTIMAZING zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.

Artikel 8 – Verzakingsrecht en retourbeleid

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar OPTIMAZING, 9080 Lochristi, Kerkstraat 112, België.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
– licht versleten artikelen;
– geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

8.2 OPTIMAZING behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Artikel 9 – Overdracht van rechten

9.1. De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van OPTIMAZING heeft voldaan. OPTIMAZING behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebracht prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke OPTIMAZING niet zou hebben gecontracteerd.

OPTIMAZING behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant.

9.2. Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies enz.

9.3. Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van OPTIMAZING. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van OPTIMAZING.  Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gekopieerd of doorgegeven.

10.2. De volle eigendom van intellectuele rechten op de door OPTIMAZING verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij OPTIMAZING, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

10.3. OPTIMAZING is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 –  Privacy

11.1. Door contact op te nemen met of een bestelling te plaatsen via de website van OPTIMAZING, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

Voor de uitvoering van de overeenkomst dient OPTIMAZING te beschikken over de volgende gegevens van de klant: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de opdrachtgever zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard. OPTIMAZING zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden.

OPTIMAZING is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

11.2 In bepaalde omstandigheden is OPTIMAZING verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure OPTIMAZING hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien OPTIMAZING van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

11.3. Indien OPTIMAZING alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal OPTIMAZING de nodig inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de opdrachtgever zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

11.4. De opdrachtgever heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

11.5. OPTIMAZING draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 12 – Varia en geschillenregeling

12.1. Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door OPTZIMAZING van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2. Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met OPTIMAZING afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OPTIMAZING. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

12.3. Een eventueel in gebreke blijven van OPTIMAZING om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

12.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.5. In de relatie tussen OPTIMAZING en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door OPTIMAZING worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Gent onverminderd het recht voor OPTIMAZING om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.